1965

Організовано на базі школи торгово-кулінарного учнівства Хмельницький технікум радянської торгівлі.

Директором коледжу призначено Василя Петровича Кушнір

1969

Директором коледжу призначено Андрія Микитовича Іващенко

1986

Директором коледжу призначено Лідію Яківну Гурницьку

1991

Перейменовано Хмельницький технікум радянської торгівлі у Хмельницький комерційний технікум

1993

Прийнято на баланс технікуму навчально-виробничу їдальню № 49

1993

Входження Хмельницького комерційного технікуму до навчального комплексу Київського торговельно-економічного інституту по підготовці висококваліфікованих спеціалістів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

1997

Входження Хмельницького комерційного технікуму до складу Київського державного торговельно-економічного університету

1997

Створення на базі Хмельницького комерційного технікуму Хмельницький економічний технікум як структурний підрозділ Київського державного торговельно-економічного університету

2000

Надання статусу національного Київському національному торговельно-економічному університету

2006

Реорганізовано Хмельницький економічний технікум КНТЕУ на Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

2008

Директором коледжу на зборах трудового колективу коледжу обрано Ніну Іванівну Трішкіну

2013

Отримано Сертифікат на систему управління якістю, який посвідчує, що система управління якістю стосовно надання освітянських послуг відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001 : 2009 «Система управління якістю. Вимоги».

2014

Здійснюється набір студентів за спеціальностями «Бухгалтерський облік» та «Інформаційна діяльність підприємства».

2015

На Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» коледж став переможцем у номінації «Освітянські послуги».

2016

Докорінно змінився якісний склад педагогічних працівників коледжу, а саме: 14 (6,7%) кандидатів наук, спеціалістів вищої категорії – 37 осіб (49,3 %), у тому числі викладачів-методистів – 18 осіб (48,6 %). В коледжі працює 38 магістрів та 4 аспіранти.

2017

Отримано Ліцензію на підготовку фахівців вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

2018 Значна увага приділяється науковій роботі, так у коледжі щороку проводяться всеукраїнські наукові інтерне-конференції;
2019 Директором коледжу на зборах трудового колективу обрано Гребінську Світлану Іванівну