Організація навчального процесу

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Навчальний процес

Навчальний процес у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні „молодший спеціаліст” відповідно до державних стандартів освіти. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій, у відповідності до чинного законодавства.

Мова навчання в коледжі - українська. Українською мовою читаються лекції, проводяться всі інші заняття; укладаються організаційно-методичні документи; ведеться діловодство; виконуються студентами навчальні доручення: звіти, курсові роботи, звіти з практики тощо.

Навчання у коледжі організується за затвердженими в установленому порядку навчальними планами з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у галузях народного господарства.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про вищу освіту» та підпункту 18 п.4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, наказу МОНМС України від 29.03.2012 р. № 384, наказу № 352/3 по коледжу, а також з метою поліпшення організації підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вдосконалення документообігу у коледжі викладачами були впроваджені нові форми плануючої і звітної документації.

Програми дисциплін були оновлені відповідно до вимог ECTS, розроблені і включені до змісту програм критерії оцінювання знань і практичних навиків студента відповідно до модульної організації навчального процесу.

В 2012–2013 навчальному році продовжився педагогічний експеримент з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За спеціальністю «Фінанси і кредит» (11 кл.) запроваджено використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в навчальному процесі коледжу. За іншими спеціальностями викладачі-новатори продовжують працювати за цією технологією

         Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами коледжу, до яких належать відділення і циклові комісії, які діють відповідно до положень про відділення та циклову комісію.

       Загальне керівництво навчально-виховним процесом здійснюється директором безпосередньо через заступників та завідувачів відділеннями.

   Керує навчально-виховним процесом і якістю підготовки спеціалістів на відділенні завідувач відділення безпосередньо.

     Навчальний процес у ХТЕК КНТЕУ здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття), самостійна робот студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

          Лекції проводяться в  аудиторіях для однієї групи студентів.

    Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях із використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища, наприклад, на виробництві,

     Практичні заняття проводяться в аудиторіях, у навчальних лабораторіях, обладнаних необхідними технічними демонстраційними засобами навчання та обчислювальною технікою, за традиційною формою або з використанням новітніх технологій навчання.

      Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або у навчальних кабінетах з однією академічною групою.

        З кожної дисципліни навчального плану проводяться консультації, які можуть бути індивідуальні або проводитися для всієї групи.

     Самостійна робота студента є основною формою опанування навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними документами, завданнями та вказівками викладача.

    В 2012–2013 навчальному році продовжився педагогічний експеримент з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За спеціальністю «Фінанси і кредит» (11 кл.) запроваджено використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в навчальному процесі коледжу. За іншими спеціальностями викладачі-новатори продовжують працювати за цією технологією.
      Самостійна робота студентів – дуже складний процес, у ході якого повинні бути вирішені такі питання, які важливі для кожного учасника навчального процесу - викладачів, студентів та допоміжного персоналу:

- нормативне та методичне забезпечення СРС;

- форми самостійної роботи студентів;

- строки та форми подання результатів СРС;

- форми контролю кожного виду СРС;

- критерії оцінювання результатів СРС.

Перше питання вирішується за допомогою розробки внутрішнього стандарту – Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи.

  Методичне забезпечення СРС проводиться на основі комплексного, цілеспрямованого підходу, утіленням якого є створення навчально-методичних комплексів дисциплін.

        При організації самостійної роботи необхідно враховувати розмаїття її видів та форм. Вибір форми самостійної роботи залежить від багатьох чинників і покладений на викладача. У будь-якому разі на вибір форм самостійної роботи впливає, по-перше, співвідношення між аудиторною та поза аудиторною самостійною роботою, по-друге, наявність відповідних методичних рекомендацій, досвіду та педагогічної майстерності викладача. При виборі форм самостійної роботи необхідно пам'ятати, що головна її мета полягає в здобутті глибоких знань з дисципліни.

       Найбільш поширеними формами самостійної роботи з  дисциплін є: написання рефератів, доповідей; вивчення нормативних документів; розв'язання задач чи виконання вправ; ділові ігри; розв'язання тестів, які можна вважати також формою поточного контролю знань студентів.

    Інтенсифікація навчального процесу відбувається шляхом наповнення якісно новим змістом самостійної роботи студентів, контактної роботи

Розклад дзвінків

8.00 – 9.20

9.35 – 10.55

11.40 – 13.00

13.15 – 14.35

14.50 – 16.10

16.25 – 17.45

18.00 – 19.20

ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Завантажити ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Останні новини

Зустріч випускників ТПП-30

24.06.2017

24 червня 2017 року до коледжу завітали випускники технологічного відділення групи ТПП – 30. 35 років минулу з закінчення коледжу.

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів

19.06.2017

З 19 по 21 червня 2017 року в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі розпочали роботу експертні комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів.

«Музей: храм муз – 2017»

14.06.2017

9-11 червня 2017 р., у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» (директор О.Г. Погорілець) пройшов Третій музейний форум «Музей: храм муз – 2017»

«Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи»

14.06.2017

30 травня 2017 року заступником директора з виховної роботи Гребінською С.І. та викладачем, к.псих.н. Шмерко О.П. прийнято участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи», яка відбулася у Вінницькому технічному коледжі.

«Приготування страв з риби»

14.06.2017

13 червня 2017 року майстер виробничого навчання Шулик Людмила Петрівна провела в групі ТХ -114 відкрите заняття з елементами конкурсу з дисципліни «Навчальна практика».

День відкритих дверей Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницький.

12.06.2017

9 червня 2017 року радо зустрічали на Дні відкритих дверей студентів-випускників фінансового відділення працівники Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницький.

Засідання колегії облдержадміністрації

26.05.2017

25.05.2017 р. Найдук Г.І. - заступник директора з навчальної роботи Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ взяла участь у засіданні колегії облдержадміністрації